top of page

Algemene Voorwaarden

Dijkema Training - ALGEMENE VOORWAARDEN

1. BEGRIPPEN


Organisatie: Dijkema Training, gevestigd te Groningen. 

Klant: een natuurlijk persoon van minimaal 18 en maximaal 75 jaar, die een Overeenkomst heeft afgesloten met Dijkema Training.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Dijkema Training en de Klant en een daarbij gekozen Lidmaatschap of Rittenkaart. 

Diensten: de door Dijkema Training vastgestelde adviezen omtrent training, voeding en / of leefstijl, aangeboden op basis van een persoonlijk programma door middel van Personal Training, Bootcamps en / of Voedingscoaching.  

Lidmaatschap: het door de klant verschuldigde maandbedrag voor de Dienstverlening aan Dijkema Training.

Partijen: Dijkema Training en de Klant gezamenlijk. 2. TOEPASSELIJKHEID


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt aangegaan tussen Dijkema Training en de klant, tenzij partijen voorafgaande aan de overeenkomst schriftelijk anders zijn overeenkomen. Ieder gebruik van de diensten van Dijkema Training geschiedt voor eigen risico en iedere klant dient zelf voor het gebruik van welke dienst dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch en/of mentaal verantwoord is. Indien Dijkema Training het advies geeft om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen alvorens te starten met trainen, dan is de klant verplicht dit te doen. Dijkema Training biedt haar diensten aan op buitenlocaties in de gemeente Eemsdelta, tenzij een andere locatie vooraf is afgesproken.3. INTAKEPROCEDURE


Alvorens gebruik te kunnen maken van de diensten van Dijkema Training, dient de klant een persoonlijk intakegesprek te hebben gehad met Anita Dijkema. Daarnaast is de klant verplicht het intakeformulier, volledig en waarheidsgetrouw, ingevuld en ondertekend over te dragen aan Anita Dijkema. Ondertekenen geschiedt door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, door middel van een handtekening onderaan het intakeformulier.4. DE OVEREENKOMST


De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand en is derhalve rechtsgeldig, zodra:

  • De klant op basis van het gekozen lidmaatschap, de eerste factuur heeft voldaan op de betaalrekening van Dijkema Training;

  • De klant zijn/haar eerste personal training heeft voldaan en/of gebruikt heeft gemaakt van de dienstverlening van Dijkema Training.

De overeenkomst is strikt vertrouwelijk en kan alleen na schriftelijke toestemming van Dijkema Training worden overgedragen aan derden. De Klant heeft een bedenktijd en het recht om af te zien van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 dagen vanaf de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien de Klant binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Dijkema Training gerechtigd om op basis van dan al geleverde diensten, kosten in rekening te brengen. Het overige bedrag waarover geen diensten zijn geleverd, wordt binnen 14 dagen teruggestort op de betaalrekening van de Klant. Dijkema Training gaat uitsluitend overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar en maximaal 75 jaar oud zijn. De Klant garandeert dat hij/zij uitsluitend correcte persoonsgegevens opgeeft. Dijkema Training heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden wanneer blijkt dat de klant jonger dan 18 of ouder dan 75 jaar is, het programma niet juist volgt en/of zich niet op een gepaste manier gedraagt zonder verplichting tot schadevergoeding of teruggaaf van reeds betaalde facturen. 5. BETALINGSVOORWAARDEN


Het door de klant gekozen lidmaatschap en het daarbij horende maandbedrag wordt altijd 10 dagen voor het einde van de maand voorafgaand aan de start van een nieuwe maand gefactureerd. Betaling geschiedt dus altijd voorafgaand aan de dienst. Betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur is de klant in verzuim en wordt hiervan op de hoogte gebracht door een betalingsherinnering per mail, waardoor de klant alsnog de mogelijkheid heeft om de factuur binnen 5 dagen te voldoen. Indien de klant niet tijdig betaald is Dijkema Training gerechtigd de toegang tot de dienst te weigeren, totdat de betaling ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de Klant deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Dijkema Training te voldoen. Indien Dijkema Training over dient te gaan tot incasso van de vordering, is de klant alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Op de diensten van Dijkema Training is het 21% Btw-tarief van toepassing. Indien door omstandigheden de kosten stijgen is Dijkema Training gerechtigd haar tarieven te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden. Niet gebruikte maar wel betaalde lidmaatschappen lopen uiteraard door tot de laatste dag van de maand. Indien de klant na verhoging van de tarieven de overeenkomst met Dijkema Training voorzet, dan gelden dezelfde voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden.6. PERSOONSGEGEVENS


Dijkema Training is verplicht om strikt en vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens van de klant en worden enkel en alleen voor administratieve werkuitvoerende doeleinden van Dijkema Training gebruikt en/of om communicatie tussen partijen mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld. 7. DUUR EN ONTBINDING


De klant gaat ermee akkoord dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 weken (lees: 3 maanden), vanaf de datum van het tot stand komen van de overeenkomst. Na 12 weken, vanaf de datum van het tot stand komen van de overeenkomst is de klant vrij om de samenwerking tussen partijen voort te zetten voor onbepaalde tijd, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer de klant de samenwerking wilt beëindigen, dan dient de klant dit uiterlijk 10 dagen voor het einde van de maand door te geven. Dit kan door een mail te sturen naar dijkematraining@gmail.com. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is uitsluitend mogelijk op basis van:

  1. Medische gronden met een medische verklaring door een erkende arts. Een schriftelijk bewijs hiervan dient te worden overlegd aan Dijkema Training. 

  2. Bij verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de trainingslocatie. Een kopie van inschrijving op je nieuwe woonadres dient te worden overlegd aan Dijkema Training. 

Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, dan wordt het resterende bedrag waarvoor nog geen diensten zijn verleend, binnen 14 dagen terugbetaald op de betaalrekening van de klant. Dijkema Training heeft het recht om de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding en teruggaaf van reeds betaalde facturen, als de klant niet of gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 8. AANSPRAKELIJKHEID Dijkema Training


Dijkema Training levert diensten op maat, gelegen in adviezen m.b.t. voeding, training en leefstijl. De door Dijkema Training geleverde diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Dijkema Training is daartoe verplicht om de klant zo goed mogelijk te begeleiden, gedurende de overeenkomst, en voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar deskundigheid en vermogen. Dijkema Training is verplicht om ten alle tijden vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt. Voor elke door Dijkema Training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Dijkema Training kan daardoor nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten van de klant. Dijkema Training is niet aansprakelijk, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze wanneer aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan en is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij de diensten voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen en de klant verklaart hierbij nu afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Dijkema Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Dijkema Training aanbiedt. Dijkema Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen, en het uitvoeren van de opdrachten. In zulke gevallen is Dijkema Training in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerd wordt.9. VERPLICHTINGEN KLANT


De klant verklaart dat hij/zij gezond is en fysiek in staat om de instructies van Dijkema Training, zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich zich ertoe, alvorens de overeenkomst met Dijkema Training aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen. Gedurende de overeenkomst is de klant tevens verplicht om pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens of na de trainingen te melden bij Dijkema Training. De klant heeft de verplichting om niet onder invloed van drank, drugs, medicijnen of als doping geregistreerde middelen te zijn tijdens Personal Trainingen onder begeleiding van Anita Dijkema. Indien de Klant medicijnen gebruikt voor medische doeleinden, dan is de klant verplicht Dijkema Training hierover schriftelijk of via het intakeformulier in te lichten. De klant is verplicht om in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren en verklaart dat de verschafte informatie, zoals ter registratie, juist, correct en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast. 10. ANNULEREN, ZIEKMELDEN EN TE LAAT KOMEN


Dijkema Training zal in overleg met de klant meedelen waar en wanneer de klant verwacht wordt. Indien een dag of tijdstip niet door kan gaan heeft Dijkema Training de bevoegdheid om samen met de klant een ander geschikt moment in te plannen. Mocht er in dit geval geen geschikt moment gevonden worden om de afspraak in te halen, dan wordt deze afspraak eenmalig verrekend op de eerstvolgende factuur. De klant erkent dat een Personal Training is gereserveerd en, om de afspraak kosteloos te verplaatsen, dat een annulering minimaal 24 uur van tevoren moet worden gemeld. De betreffende afspraak wordt op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. Mocht er geen geschikt moment gevonden worden, binnen de laatst betaalde facturatiemaand, om de afspraak in te halen en de klant heeft zich wel 24 uur van tevoren afgemeld, dan wordt deze afspraak eenmalig verrekend op de eerstvolgende factuur. Indien de klant binnen 24 uur, voor aanvang van een afspraak, annuleert dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht en verliest de klant het recht om de afspraak kosteloos te verplaatsen. De klant moet Annuleringen wegens vakantie minimaal 2 weken van tevoren gemeld hebben bij Dijkema Training. In dit geval worden de betreffende afspraken, binnen de datumlimiet op basis van de laatst betaalde facturatiemaand, op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. Lukt dit niet, dan worden de betreffende afspraken verrekend op de eerstvolgende factuur. Annuleringen wegens vakantie die niet tijdig door de klant gemeld worden, kunnen uitsluitend ingehaald worden binnen de datumlimiet op basis van de laatst betaalde facturatiemaand. Dijkema Training reserveert per klant en voor elke afspraak maximaal een uur (lees: 60 minuten). De klant erkent dat alle afspraken op de geplande tijdstippen beginnen en eindigen. Vertragingen en/of te laat komen van de klant zijn geen reden om de afspraak te verlengen buiten de resterende duur van de geplande tijd. De afspraak wordt geannuleerd indien de klant meer dan 15 minuten te laat komt en de kosten daarvan worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor Dijkema Training maar in dit geval wordt de afspraak, indien mogelijk verlengt buiten de resterende duur van de geplande tijd of kosteloos verplaatst naar een ander geschikt moment voor beide partijen. 11. OVERMACHT, VAKANTIES EN ERKENDE FEESTDAGEN


Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Dijkema Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal dagen dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.12. INTELLECTUEEL EIGENDOM


Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Dijkema Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Dijkema Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Dijkema Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van Dijkema Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Dijkema Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Dijkema Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.13. GESCHILLEN


Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Dijkema Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Dijkema Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

bottom of page